31 sie 2017

Bezprzewodowy Monitor Oddechu Respisense Ditto

Z własnego doświadczenia wiem, że to fantastyczne urządzenie, pozwalające matce na spokojny sen, wykonywanie czynności domowych, bez nieustannego sprawdzania czy dziecko oddycha.W urządzeniu można włączyć funkcję „tykania”. Przy każdym oddechu dziecka słychać tyknięcie. Ja, dzięki tej funkcji nie zrywałam się w nocy z łóżka, co chwilę i na spokojnie mogłam zająć się innymi czynnościami, bez obaw, czy dziecko oddycha, czy nie przykryło się kołderką, czy nie leży na buzi i ma problem ze złapaniem oddechu. Jeżeli coś byłoby nie tak, to najpierw uruchamiały się wibracje, które pobudzają do oddechu, a jeżeli to nie pomogło to włączał się alarm.


U swoich dzieci stosowałam monitor oddechu 24/h, gdziekolwiek byliśmy.
W samochodzie, gdy dziecko siedzi z tyłu i nie można go obserwować cały czas było też super rozwiązaniem.

A tu informacje od producenta:
Unikalny, bezprzewodowy monitor oddechu Respisense Ditto to funkcjonalne urządzenie, które może towarzyszyć dziecku w domu, na spacerze, podczas podróży, w wózku i kołysce, a nawet na rękach opiekuna. Stosowanie monitora oddechu jest szczególnie zalecane w przypadku wcześniaków, jednak pozwala on na nadzorowanie płynności oddechu także dzieci urodzonych w terminie. To przenośne urządzenie wyróżnia się niezwykle prostą obsługą i zaczyna działać zaraz po zamocowaniu na pieluszce niemowlęcia lub na ubrankach. Funkcjonalny monitor oddechu Respisense Ditto jest nowoczesnym rozwiązaniem dla najmłodszych dzieci, które umożliwia łatwe kontrolowanie oddechu niemowlęcia podczas snu także poza obszarem pokoiku dziecięcego. Najważniejszą właściwością tego urządzenia jest bezprzewodowość. Prosty kształt tego modelu doskonale dopasowuje się do ciała dziecka i uskutecznia monitoring aktywności malca.


CECHY PRODUKTU
Bezpieczeństwo:
- nagroda zaufania Złoty Otis 2009 w kategorii Debiut Roku,
- godło Laur Konsumenta Odkrycie Roku 2009,
- znak bezpieczeństwa CE, 
- spełnia wymogi norm 2001/95/EC i 89/336/EEC, zgodnie z certyfikatem TUV Rheinland Quality Services,
- produkcja urządzenia objęta została systemem ISO 9001:2000,
- sygnalizacja diodowa- kolor niebieski oznacza nieprawidłowo przypięty monitor, zielony miga, gdy dziecko oddycha miarowo, żółty, gdy wykryty jest ogólny ruch, pomarańczowy, gdy włączają się wibracje lub narastający alarm, czerwony sygnalizuje błąd systemu lub wyczerpującą się baterię.
Komfort:
- kształt Respisense pozwala precyzyjnie monitorować bezdech całą swoją powierzchnią - nie ma więc znaczenia czy monitor jest przypięty do pieluszki i ma bezpośredni kontakt z dzieckiem, czy też do ubranka,
- pozwala on na nadzorowanie płynności oddechu,
- dopasowuje się do ciała dziecka i uskutecznia monitoring aktywności malca,
- pobudza dziecko wibracjami po 15 sekundach bezdechu, a po 20 sekundach pojawia się narastający alarm - gdy oddech zostanie przywrócony w wyniku wibracji monitora, czerwona dioda z wykrzyknikiem poinformuje o pojawieniu się bezdechu.
DANE TECHNICZNE
- bateria: Respisense ER14250 M 3.6V Lithium,
- alarm pierwotny: szybki świergoczący dźwięk 2.7kHz,
- alarm wtórny: powolny świergoczący dźwięk 2.7kHz,
- auto-test włączania: testuje wewnętrzną integralność i stan baterii.
WYMIARY
- waga – 30 g

A teraz punktacja (skala 0 do 5):
Opakowanie:  – 5 punktów, zabezpieczone, uniemożliwiające używanie przez kogoś przed nami.
Efekt: rewelacyjny – 5 punktów, gdybym mogła, dałabym więcej, mój spokój jest wiele wart.
Bezpieczeństwo: – 5 punktów

Cena: ok. 400 – 500 zł – 2 punktyRazem: 17 punktów na 20.

26 sie 2017

Montessori

Odpowiednio przygotowane otoczenie to podstawowe pojęcie w pedagogice montessoriańskiej. Aby zagwarantować dziecku wszechstronny rozwój, należy umieścić je w bogatym, właściwie zorganizowanym, dostosowanym do właściwości psychicznych środowisku wychowawczym.

Jeden z elementów odpowiednio przygotowanego otoczenia to materiał rozwojowy podstawowy i rozszerzający. Składa się on z czterech elementów:
·        antropologicznego,
·        psychologicznego,
·        wychowawczego,
·        dydaktycznego.

Ponadto powinien być prosty, funkcjonalny i estetyczny oraz ograniczać się do jednej trudności i umożliwiać dziecku samodzielną kontrolę błędu.

Pomoce montessoriańskie muszą zawierać określony cel oraz przebieg ćwiczeń wykonywanych przez dzieci. Podczas pracy z pomocami na wstępie wykonywane są się ćwiczenia podstawowe. Po ich opanowaniu dzieci przechodzą do wykonywania ćwiczeń rozszerzających, utrwalających zdobyte umiejętności oraz rozwijają kreatywność w zakresie przeprowadzanych ćwiczeń.

W montessori istnieje kilka form pracy z materiałem służącym ogólnemu rozwojowi. Są to:
·        rozpoznawanie (dobieranie w pary),
·        negacja (wyszukiwanie kontrastów),
·        kombinacja (tworzenie nowych możliwości),

·        implikacja (wyszukiwanie związków logicznych). 

Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je.      

Maria Montessori
Zdjęcie: http://www.nebule.pl/czy-to-prawdziwe-montessori/

25 sie 2017

Prawa i ochrona kobiet w ciąży

Ochrona przed zwolnieniem w ciąży

Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w ciąży. Bezwzględna ochrona stosunku pracy oznacza również, że nie można wypowiedzieć umowy jeszcze przed zajściem w ciążę, jeżeli upływ tego okresu wypowiedzenia przypadałby na okres ciąży. Oznacza to, że jeżeli umowa uległaby rozwiązaniu w trakcie ciąży, tj. po ukończeniu 3 miesiąca ciąży, takie wypowiedzenie jest nieważne.

Zakaz wypowiadania i rozwiązania umów o pracę dotyczy kobiet zatrudnionych na umowę na czas:
  • nieokreślony,
  • określony,
  • próbny, z wyjątkiem umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.
Istnieją dwa wyjątki, kiedy to można rozwiązać umowę z kobietą w ciąży. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży może nastąpić tylko:
·        gdy dotyczy umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca,
·        w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Oczywiście, tak jak w innych przypadkach, umowa o pracę  może zostać rozwiązana, w sytuacji zaistnienia przyczyn uzasadniających rozwiązanie jej bez wypowiedzenia z winy pracownicy, a reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Może tak się stać w sytuacji:
· ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
·       popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
·        zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu.

Jeżeli pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy na czas określony lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, to pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę do dnia porodu, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Przedłużenie następuje automatycznie, z mocy prawa. Nie są potrzebne dodatkowe dokumenty potwierdzające przedłużenie.

Istnieją jednak wyjątki, gdy nie następuje przedłużenie:
·        umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
·        umowy na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca,
·        umowy na czas określony, lub umowy na okres próbny powyżej 1 miesiąca, jeżeli rozwiązanie tych umów przypada przed upływem trzeciego miesiąca ciąży.

Mowa jest o trzecim miesiącu, jak go obliczyć. Otóż w tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy. Zgodnie wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02, OSNP z 2004 r. nr 12, poz. 204) "termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni)”.

Jeżeli pracownica w momencie otrzymania lub złożenia wypowiedzenia nie wiedziała o ciąży, ochrona ją nadal obowiązuje. W takiej sytuacji pracodawca, gdy zostanie poinformowany o ciąży pracownicy, musi złożyć oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia i przywrócić ją do pracy na poprzednim stanowisku.

Jeżeli doszło do rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron pracownica może cofnąć swoje oświadczenie woli, jeżeli w chwili jego składania nie miała wiedzy o ciąży lub nie znała przysługujących jej z tego tytułu uprawnień. 

Jak i w wielu innych sytuacjach, tak i tu obowiązują terminy. Mianowicie cofnięcie powinno zostać złożone w ciągu 7 dni od dnia, w którym pracownica dowiedziała się, że jest w ciąży.

Pracownicy przysługuje zwolnienie od pracy na  badanie lekarskie w czasie ciąży, które przeprowadzane są w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz delegowania poza miejsce stałej pracy.

Zmiana rozkładu czasu pracy pracownicy w ciąży  
Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej. W razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.


Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie pracownicy do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, pracodawca jest obowiązany zatrudnić pracownicę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.
Zdjęcie: http://polki.pl/zdrowie/prawa-pacjenta,kobieta-w-ciazy-a-wypowiedzenie-umowy-o-prace,10355682,artykul.html

18 sie 2017

Obniżony wymiar czasu pracy

Każda pracownica – matka, powracająca do pracy, a mająca prawo do urlopu wychowawczego, może skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Wymiar etatu może zostać obniżony na cały okres, podczas którego można korzystać z urlopu wychowawczego. Wymiar taki obniża się na podstawie pisemnego wniosku, do którego pracodawca musi się przychylić. Wniosek należy złożyć na 21 dni przed powrotem do pracy. 
W sytuacji uchybienia tego terminu, obniżenie etatu musi nastąpić najpóźniej na 21 dni po złożeniu wniosku. Szczególna ochrona przysługuje od dnia złożenia wniosku i obowiązuje ona przez okres pierwszych 12 miesięcy korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy. Ochrona polega na zakazie rozwiązania czy wypowiedzenia stosunku pracy.

Wymiar czasu pracy nie może być niższy niż 1/2 etatu, brak jest uregulowań, dotyczących górnej granicy wymiaru etatu.

Wynagrodzenie jest proporcjonalne do wymiaru etatu.


Należy pamiętać, że obniżenie wymiaru czasu pracy wymaga aneksowania umowy o pracę – umowa nie ulega zmianie. Jest to istotne, gdyż spotkałam się kiedyś ze zmianą treści umowy, a jest to niekorzystne dla pracownicy.

16 sie 2017

Chcemy normalnie spać, czyli potyczki rodzicielskie

Ja, matka Polka, mąż ojciec Polak, tacy przykładni i wyedukowani i co? I kicha. Kicha na całej linii. Pisałam już o naszej porażce z usypianiem, kiedy to dzieci najpierw chodziły spać jak w zegarku, a później im się popsuło. Teraz nasi synowie poszli dalej. Po co umęczyć rodziców tylko wieczorem, przecież cała noc nie będzie się marnować. Pamiętam jak dziś moje marzenie, kiedy to dzieci przybiegają radosne rano do naszego łóżka, wspinają się na nie i leżą z nami. Synowie chyba są telepatami tylko pomyliły im się pory dnia z nocą. Otóż od pewnego czasu chłopcy upodobali sobie przybieganie do nas na sygnale w środku nocy, ładowanie się na łóżko i spanie w poprzek. Ja, sypiam pod parapetem, waląc wielokrotnie w niego głową, mąż śpi na szafce, a synkowie kochani krążą jak zegarki po łóżku, każdy w swoją stronę. Rano jesteśmy, my rodzice oczywiście, jak z krzyża zdjęci. Gdzie popełniliśmy błąd? Inni odczytują to jako chęć przebywania z rodzicami dzień i noc, a my byśmy chętnie pozostali tylko przy dniu. Na nic zdają się przenoszenia w nocy do ich łóżeczka. Nawet nie zdążą dotknąć materaca, gdy wyrywają się z głębokiego snu, oznajmiając swoje niezadowolenie głośnym rykiem, podnoszących na równe nogi pozostałą część rodziny. Taki to nasz los, rodziców nieidealnych, popełniających błędy i ustępujących dzieciom.

15 sie 2017

Gołuchów - fotorelacja

Dzisiaj piękny dzień więc szkoda siedzieć w domu. Niedaleko nas jest Gołuchów, kompleks pałacowy z lasem i żubrami. Pojechaliśmy więc, a oto fotorelacja.


13 sie 2017

Licheń - fotorelacja

Dzisiaj pierwsza fotorelacja. W tą sobotę byliśmy w Licheniu. Ostatnio to miejsce odwiedzałam z 20 lat temu, więc pierwszy raz miałam zobaczyć bazylikę. Dużo o niej słyszałam, że jest sam przepych itp. Byłam ciekawa tego ogromu bogactwa i co sądzę o tym co zobaczyłam? Uważam, że jest to budowla na miarę międzynarodową. Nie raz widziałam w innych krajach piękne katedry, kościoły i meczety, to wszystko było ogromne, piękne i odznaczało się stałością. Taka jest właśnie bazylika w Licheniu. To budowla nie na 100 – 200 lat ale na wiele wieków. Fakt, materiały, wykonanie nie wygląda na tanie i myślę, że przez to przetrwa te wieki. Mnie się podobało, zrobiło na mnie wrażenie i uważam, że to dobrze wydane pieniądze.
Poza tym chcę dodać, że nie ma tam komercji. Samo otoczenie dobrze zorganizowane i przygotowane dla pielgrzymów, odwiedzających. Są bary, w których można niedrogo zjeść, punkty z lodami, są parkingi bezpłatne.

Jestem zadowolona z tego wyjazdu. Podobało mi się i miło spędziłam czas.